Mobeye Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

We vinden het fijn dat u onze website bezoekt. We willen u als gast ontvangen en hopen dat u de inhoud waardeert. Door deze website te bezoeken of te gebruiken gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de hierna vermelde regels in deze disclaimer. Bent u niet akkoord met deze regels dan moet u de informatie op deze website niet gebruiken. De website is eigendom van Mobeye, een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te Poeldonkweg 5, 5216 JX te ’s-Hertogenbosch, Nederland en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17218489. Het BTW nummer is NL8190.51.834.B01.

Gebruik van de website

Wij hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Wij garanderen echter niet dat deze website altijd foutloos of ononderbroken functioneert of dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze website kan steeds zonder nadere aankondiging door ons worden gewijzigd. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid voor het niet functioneren van de website of het tonen van foutieve c.q. onvolledige informatie nadrukkelijk van de hand.

Informatie is niet altijd voor uw situatie

De op of via deze website aangeboden informatie is enkel en alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De getoonde informatie is ook niet toegespitst op uw situatie. Beslissingen die u neemt op basis van de op de website getoonde informatie komen voor uw eigen risico.

Informatie afkomstig van derden

Op deze site kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar de websites van derden. De op deze websites getoonde informatie wordt door ons niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op onze website getoonde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) voor. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de onze website.

Het is toegestaan om de op deze website getoonde informatie te downloaden en te gebruiken voor privédoeleinden. Het is zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming niet toegestaan de inhoud van deze website te bewerken, te verspreiden of openbaar te maken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor al hetgeen zonder onze uitdrukkelijke toestemming gebeurt.

Toepasselijk recht

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.